top of page

PRIVACYVERKLARING 

RedDesign hecht veel waarde aan de privacy van haar opdrachtgevers en gaat daarom vertrouwelijk om met al hun gegevens. In deze privacyverklaring informeren we je hierover.

Het kan zijn dat er wijzigingen volgen in deze privacyverklaring. Als de wijzigingen direct op jou van toepassing zijn, zullen we de wijzigingen ook direct met jou communiceren.

Heb je vragen over de verwerking van je persoonsgegevens, neem dan contact met ons op. 

 

1. RedDesign

KvK Alkmaar 371625174 

Contactpersoon: Inge Bos

info@reddesignontwerp.net

06 29 38 87 63

 

2. Persoonsgegevens

Deze persoonsgegevens verwerken we

a. Bedrijfsnaam en KvK-nummer

b. Voor- en achternaam

c. Geslacht 

d. Zakelijk e-mailadres

d. Na toestemming, indien nodig, persoonlijk e-mailadres

e. Telefoonnummer

f. Functie contactpersoon

g. Adres

 

Hoe komen we aan jouw persoonsgegevens?

We hebben bovenstaande persoonsgegevens van jouzelf verkregen, of verkregen uit openbare registers -zoals het handelsregister van de KvK of andere open bronnen. 

3. Doeleinden

Om deze redenen verwerken we de persoonsgegevens

We verwerken je persoonsgegevens alleen wanneer we dat van de wet mogen en voor de doeleinden die we hieronder hebben beschreven. In alle gevallen zijn de gegevens nodig voor de uitvoering van de overeenkomst en deels voor onze wettelijke administratieplicht.

 

Uitvoering van de overeenkomst

We gebruiken alle gegevens om de overeenkomst uit te kunnen voeren en daarover contact met je te kunnen hebben en er een factuur voor te kunnen sturen. Gegevens die we niet voor de facturatie nodig hebben, zullen we verwijderen wanneer je geen klant meer bij ons bent. Gegevens van contactpersonen zullen we verwijderen zodra we weten dat die persoon niet meer bij het bedrijf werkzaam is. Uiteraard zullen we gegevens ook verwijderen wanneer daarom wordt verzocht en we de gegevens niet nodig hebben voor de uitvoering van de overeenkomst of voor onze wettelijke (administratie)verplichtingen.

 

Facturatie

Als je ons een opdracht hebt gegeven, dan verwerken we de gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van die opdracht. Dat zijn in elk geval je naam en e-mailadres en overige gegevens die noodzakelijk zijn om een correcte factuur te kunnen versturen. Bij betaling zullen we bovendien te zien krijgen van welke rekening dit komt en wie de rekeninghouder is. We bewaren offertes, facturen en betaalgegevens 8 jaar. 

4. Doorgifte

Ontvangers van persoonsgegevens

We delen jouw gegevens met de volgende derden, waaronder onze verwerkers:

• Administratiesysteem

• Accountant

• Analyticsdiensten

• Betaaldiensten

• Drukkerijen

5. Jouw rechten

We informeren je graag over de rechten die jij hebt en de invloed die je kunt uitoefenen op de verwerking van jouw persoonsgegevens. Wil je een van deze rechten uitoefenen, neem dan contact op per e-mail via info@reddesignontwerp.net

 

Inzage, rectificatie en wissing

Je hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens we van je verwerken en je mag vervolgens verzoeken deze te laten rectificeren of te wissen.

 

Beperking van de verwerking

Je hebt het recht ons te verzoeken de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken, bijvoorbeeld, wanneer de gegevens niet meer juist zijn, de verwerking onrechtmatig is of we jouw persoonsgegevens niet meer nodig hebben.  

 

Recht op bezwaar

Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Maak je bezwaar tegen het gebruik van persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing, dan zullen we jouw persoonsgegevens daar niet meer voor inzetten. 

 

Gegevensoverdraagbaarheid

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van ons in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm te ontvangen, zodat je deze aan een andere partij kunt overdragen, wanneer je ons toestemming had gegeven om jouw gegevens te verwerken en wanneer de verwerking geautomatiseerd is gedaan. 

 

Toestemming intrekken

Hebben we je gegevens voor een bepaald doel verkregen op basis van jouw toestemming, dan mag je deze toestemming te allen tijde intrekken. Het intrekken van de toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerkring vóór de intrekking.

 

Klachten

Heb je klachten over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan? Je hebt het recht je klachten in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

6. Beveiliging persoonsgegevens

Wij hebben passende organisatorische en technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken. De beveiligingsmaatregelen die wij gebruiken zijn onder andere: afsluitbare kasten, beveiligde servers, sterke wachtwoorden en beperkte toegang tot gegevens. 

 

Social media

Social Media is een belangrijk onderdeel van onze online aanwezigheid. We hebben helaas niet altijd de controle over wat deze social media doen en welke cookies ze plaatsen. Lees de privacyverklaringen van de respectievelijke social media-kanalen om te weten hoe zij met privacy omgaan.

 

Facebook 

Instagram

LinkedIn

Wix

 

Google Analytics

Omdat we graag willen weten hoe onze bezoekers de website gebruiken, zodat we het gebruik van de website kunnen optimaliseren, gebruiken wij Google Analytics.

bottom of page